top of page

Działalnośc statutowa Europejskiej Fundacji Promocji Kultury "Wyspa Artystów"

Nasza fundacja zajmuje się szeroko pojętym odkrywaniem talentów , rozwojem i promocją osób uzdolnionych artystycznie.

        CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI                                                                                              

                  Celem Fundacji jest:

        1. Odkrywanie, i wspieranie rozwoju talentów dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz promocja ich twórczości na  rynku lokalnym,                    ogólnopolskim i międzynarodowym.

        2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności                         muzyczne.

        3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty działające w                     sferze pożytku publicznego.

        4. Promocja polskiej twórczości i kultury poza granicami RP                                                                     

                          

                  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

       1. Promowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.

       2. Wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.

       3. Produkcję widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.

       4. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: warsztatów, zajęć, szkoleń, spotkań z                    artystami i osobami z kręgów kultury, muzyki i sztuki, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych,                        wystaw,wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów, festiwali,            wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej.

       5. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiającą im aktywny udział w życiu społecznym,                       bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.

       6. Integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.

       7. Organizację, współorganizację i finansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym również               kolonie, obozy oraz festiwale a na terenie kraju i poza jego granicami.

       8. Produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych, publikację wydawniczą i fonograficzną, działalność publicystyczną i informacyjną,             w tym wydawanie płyt, książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.

       9. Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.

      10. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.

      11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą.

      12. Materialne, informacyjne, instrumentalne i emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną               społeczność.

      13. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

      14. Działalność propagującą postawy patriotyczne i tożsamość narodową, obywatelską i kulturową.

      15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, oraz języka regionalnego.

      16. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

      17. Działalność dobroczynną i charytatywną.

      18. Organizację i finansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i muzycznego potrzebnego do realizacji celów statutowych

      19. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych do realizacji celów statutowych

      20. Inne działania służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.

 

bottom of page